Tohmie (hybrid_ookami) wrote in jrock_wank,
Tohmie
hybrid_ookami
jrock_wank

  • Mood:

hats=SRSBUISNESS

Tags: dir en grey, fan: kareki, kyo
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 69 comments